ඉස්ටිල් ෆොටෝවෙත් පන හෙව්වද අජ්ජා - ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

ඉස්ටිල් ෆොටෝවෙත් පන හෙව්වද අජ්ජා - ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

10 January 2020 02:23 pm

මිනිහගෙ කතා කිව්වොත් දවසක් මදිය
ඊටත් හපන් උර මත රැඳි බඩු පොදිය
ඇල්ලීමයි ෆොටෝ උගෙ උත්තම සුදිය
වැටුණත් හිනාවෙන එක අජියගෙ විදිය

වැඩ කළ පත්තරත් එක දෙක තුන වැහුණේ
මූ කොන්දේසි රහිතව ඒවට නැහුණේ
කළ වැඩ තරමටම නෑ සද්දය ඇහුණේ
පත්තරවලට කරලමදෝ කුදු ගැහුණේ

ගැන්සිය ගැහෙන තැන්වල සගයින් රෑන
පේනව දුරතියා මුගෙ හිනැහෙන මූණ
බිහිකළ පුතෙක් අල්ලන කැමරා කෝණ
මොකටද මචං උඹ නැති කලගෙඩිහේන

පොඩි විහිළුවකටත් මූ වෙන හැටි ලැජ්ජා
මධු මත අතර පෙන්නයි පොඩි පොඩි විජ්ජා 
ජොබ් එක අතරමැද නෑ බොරු ගැලවිජ්ජා
ඉස්ටිල් ෆොටෝවෙත් පන හෙව්වද අජ්ජා