රාජිත අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපති නියම කරයි. - Update 1

රාජිත අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපති නියම කරයි. - Update 1

24 December 2019 05:01 pm

හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා අත්ඩංගුවට ගැනීමට නීතිපති විසින් නියම කර තිබේ.

තමන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බැවින් එය වළක්වාගැනීම සඳහා හිටපු ඇමතිවරයා ඊයේ දිනයේ ද අධිකරණයට අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පතක් ගොනු කර තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න...

පෙර ලිපිය -
රාජිතගෙන් නැවතත් අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පතක් (ඡායාරූප)