කොළඹට පැය 24ක වතුර කප්පාදුවක් !

කොළඹට පැය 24ක වතුර කප්පාදුවක් !

14 December 2019 07:00 am

කොළඹ කලාප 13කට අද (14) පෙරවරු 08.00 සිට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි. 

ඒ අනුව කොළඹ 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15 යන කලාපවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත. 

කොළඹ 5 සහ 6 යන කලාපවලට ද ජලය සැපයෙනු ඇත්තේ අඩු පීඩන මට්ටමකිනි.