ගෝඨාභය ජනපති ලෙස පත් කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ !

ගෝඨාභය ජනපති ලෙස පත් කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ !

18 November 2019 10:07 am

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව තෝරාපත් කරගත් බව සඳහන් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර තිබේ.