දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීම්

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීම්

21 October 2019 06:14 pm

වර්ෂා සහිත කාලගුණ තත්වය උත්සන්න වීමත් සමග ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් දිස්ත්‍රික්ක හතරකට නැවතත් නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රත්නපුර, කෑගල්ල, කළුතර හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එම අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම දිස්ත්‍රික්කවල නායයාමේ අනතුරු බහුල ස්ථානවල පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන්නැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය ඉල්ලා සිටී.