තේරීම් කාරක සභාව ඉදිරියට යන්න මම බය නැහැ - අගමැති (VIDEO)