විශ්වාස භංගයේදී වැඩි ඡන්ද 27කින් ආණ්ඩුව ජයගනී !

විශ්වාස භංගයේදී වැඩි ඡන්ද 27කින් ආණ්ඩුව ජයගනී !

11 July 2019 06:32 pm

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබුණු විශ්වාස භංග යෝජනාව පිළිබඳ ඡන්ද විමසීමේදී වැඩි ඡන්ද 27කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට ආණ්ඩුව සමත් විය. 

විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 92ක් ලැබී තිබුණු අතර ඊට එරෙහිව ඡන්ද 119ක් ලැබී තිබිණි. 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායම විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කළහ. 

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය මීට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලදී. 

RN