රජය දුවන්නෙත් පෞද්ගලික අංශයේ කර මතින් (VIDEO)

රජය දුවන්නෙත් පෞද්ගලික අංශයේ කර මතින් (VIDEO)

13 June 2019 12:26 am

දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට  වැඩි දායකත්වය ලබා දෙන්නේ පෞද්ගලික අංශය බව ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙර්රා මහතා පවසයි. 

එය 81%ක ප්‍රතිශතයක්  බව ධම්මික පෙරේරා මහතා පෙන්වාදෙයි. 

දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට රාජ්‍ය අංශයේ දායකත්වය 19%ක් බවයි හෙතෙම ප්‍රකාශ කරන්නේ.