රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය වැරදුණු පසුතලය ඩමියක් විතරයි. හරි එක එන්නේ 29 - ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය වැරදුණු පසුතලය ඩමියක් විතරයි. හරි එක එන්නේ 29 - ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

27 July 2021 09:33 am

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජාතිය ඇමතීම සඳහා නව මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඒ මහතාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිර්මාණය කර තිබුණු අතර එහි පසුතලයේ සිංහල භාෂාවට පසු දෙවැනියට දෙමළ භාෂාව වෙනුවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව යොදාගෙන තිබීම රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බවට සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ දැඩි විවේචන එල්ල වී තිබිණි. 

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් කිංස්ලි රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මෙය ඩමියක් පමණක් බවත් නිවැරදි පසුතලය එළිදක්වන්නේ ජුලි 29 වනදාට බවත්ය. 

RN