ජනපති ගෝඨාභය සීයා කෙනෙක් වෙයි. මනෝජ් - සෙව්වන්දි යුවලට දියණියක් ...

ජනපති ගෝඨාභය සීයා කෙනෙක් වෙයි. මනෝජ් - සෙව්වන්දි යුවලට දියණියක් ...

8 May 2021 04:25 pm

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් මනෝජ් රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන සෙව්වන්දි රාජපක්ෂ යුවලට දියණියක් ඉපදී ඇති බව වාර්තා වේ. 

මනෝජ් රාජපක්ෂ මහතා සහ බිරිඳ ඇමරිකාවේ ජීවත් වන අතර දරු උපත එහිදී සිදුව ඇති බව සඳහන්. 

ඒ අනුව මිණිපිරිය දැකගැනීම සඳහා ජනාධිපති ආර්යාව වන අයෝමා රාජපක්ෂ මහත්මිය මේ වනවිට ඇමරිකාවට ගොස් ඇති බවත් වාර්තා විය. 

RN