ලුලු හයිපර් මාර්කට්ස් ආයතනය සෞදි අරාබි රාජධානියේ බටහිර කලාපයේ සිය ශාඛා දාමය හරහා “ශ්‍රී ලංකාවේ රසය” දියත් කරයි

ලුලු හයිපර් මාර්කට්ස් ආයතනය සෞදි අරාබි රාජධානියේ බටහිර කලාපයේ සිය ශාඛා දාමය හරහා “ශ්‍රී ලංකාවේ රසය” දියත් කරයි

16 September 2021 12:58 am

ලුලු හයිපර් මාර්කට්ස් ආයතනය සෞදි අරාබි රාජධානියේ බටහිර කලාපයේ සිය ශාඛා දාමය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ රසය” දියත් කරයි

සෞදි අරාබියේ ලුලු හයිපර් මාර්කට්ස් ආයතනය මඟින් ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන සතියක් ආරම්භ කර ඇති අතර,  එහි බටහිර සෞදි අරාබි රාජධානියේ ආරම්භක අවස්ථාව වැඩබලන කොන්සල් ජනරාල් ටී.එෆ්.එම්. ආෂික් මහතා සහ කොන්සල් කාර්යාලයේ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය යටතේ, අමීර් ෆවාස් හි පිහිටි ජෙඩා හි ප්‍රධාන ශාඛාවේ දී පැවැත්විණි. බස්නාහිර කලාපයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු රිල්ස් මුස්තාෆා මහතා සහ අනෙකුත් ලුලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් විසින් මෙම පිරිස පිළිගන්නා ලදි.

2021 සැප්තැම්බර් 08 සිට 14 දක්වා ලුලු හිදී පැවැත්වෙන ‘ශ්‍රී ලංකාවේ රසය’ මඟින් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආනයනය කරන ලද, විවිධ නිෂ්පාදන 203 ක් ප්‍රවර්ධන මිලට භුක්ති විඳීමේ සුවිශේෂී අත්දැකීමක් සෞදි පාරිභෝගිකයන් වෙත පිරිනමන අතර, ආරම්භක දිනයේ දී නව ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන 25 ක් රාක්කවලට හඳුන්වා දෙන ලදි.

සෞදි අරාබියේ සක්‍රිය වෙළඳපොලක් ලෙස සැලකෙන ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික නිෂ්පාදන බොහොමයක් රාක්කවලට අලුතින් හඳුන්වා දෙන ලද අතර, සෞදි අරාබියේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මහත් උනන්දුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික නිෂ්පාදන ඉල්ලා සිටී.

තවද, ලුලු හයිපර් මාර්කට් දාමය මෙම වසර අවසානය වන විට සෞදි අරාබි රාජධානියේ බටහිර කලාපයේ හයිපර් මාර්කට් 04 ක් සහ එක්ස්ප්‍රස් 1 ක සිට සහ හයිපර් මාර්කට් 08 ක් සහ එක්ස්ප්‍රස් 1 ක් දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සඳහා වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් කරමින් සිය නිෂ්පාදන රාක්කවල ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන හඳුන්වා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය
ජෙඩා
2021 සැප්තැම්බර් 15 වැනි දින