කොරියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක්

කොරියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක්

10 May 2021 03:00 pm

දකුණු කොරියාවේ එක්සිම් බැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගැනීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

කොරියානු අපනයන - ආනයන (එක්සිම්) බැංකුවේ ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල හරහා සහනදායි ණයක් වශයෙන්, එකඟ වූ ව්‍යාපෘති සඳහා භාවිතා කිරීමට මෙම මුදල ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදීමට එකඟතාව පළ කර තිබිණි. 

ඒ අනුව ඊට අදාළ ගිවිසුම අද (10) මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා සහ කොරියානු තානාපති වුන්ජින් ජියොන් මහතා විසින් අත්සන් තබා ඇත. 

RN