ඇමරිකානු ඩොලරය යළිත් රුපියල් 200ට නගී !

ඇමරිකානු ඩොලරය යළිත් රුපියල් 200ට නගී !

21 April 2021 01:49 pm

ඇමරිකානු ඩොලරය විකුණුම් මිල අද (21) දිනයේ යළිත් රුපියල් 200 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 200.90ක් වශයෙනි. 

පසුගිය සතියක කාලය තුළ ඩොලරයේ අගය වෙනස් වූ ආකාරය ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ දත්ත සටහනේ දැක්වෙන්නේ පහත පරිද්දෙනි. 

RN