ඇමරිකානු ඩොලරය තවත් ඉහළට. අද විකුණුම් මිල රුපියල් 202.88 යි

ඇමරිකානු ඩොලරය තවත් ඉහළට. අද විකුණුම් මිල රුපියල් 202.88 යි

7 April 2021 04:02 pm

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 202.88ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය අනුපාත සටහනේ දැක්වේ. 

මෙය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක් සඳහා වාර්තා වුණු ඉහළම මිල වේ. 

මීට පෙර ඇමරිකානු ඩොලරයක ඉහළම මිල විකුණුම් මිල ලෙස රුපියල් 202.70ක් වාර්තා වූයේ ඊයේ (06) දිනයේය. 

RN