2021 අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය බර ද. දේ. නි. මෙන් සීයට 115ක් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව කියයි

2021 අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය බර ද. දේ. නි. මෙන් සීයට 115ක් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව කියයි

3 April 2021 07:58 am

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය බර මේ වසර අවසන් වනවිට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 115%ක් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව පුරෝකථනය කර තිබේ. ඔවුන් මේ බව පෙන්වා දී ඇත්තේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ නවතම ලෝක බැංකු වාර්තාවෙනි. 

2021 ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා රජය බැංකුවලින් ලබාගෙන ඇති ණය ප්‍රමාණය 63%ක් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් වන අතර රජයට ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවෙන් ලබාදෙන ණය ප්‍රමාණය 176%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එහි දැක්වේ. 

පෙබරවාරි 28 වනවිට ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව මිලදී ගෙන ඇති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණය හෙවත් අච්චු ගසා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 810ක් බවත් එහි සඳහන්.

RN