විදෙස් සංචිත ඉහළ නැංවීමට බැසිල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉලක්ක සහිත විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

විදෙස් සංචිත ඉහළ නැංවීමට බැසිල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉලක්ක සහිත විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

27 February 2021 12:06 pm

මෙරට විදේශ සංචිත ඉහළ නැංවීම සඳහා ආර්ථීක පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බව වාර්තා වේ. 

ආර්ථීක පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධක බලකාය, ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්ව මෙම වැඩපිළිවෙල සකස් කර ඇති බව සඳහන්. 

අපනයන, සංචාරක, විදේශ ප්‍රේෂණ, විදේශ සෘජු ආයෝජන හා ආනයන සීමා යන ක්ෂේත්‍ර පහ සම්බන්ධයෙන් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර එකී එක් එක් ක්ෂේත්‍ර සඳහා නිශ්චිත ඉලක්ක ද ලබාදී තිබේ. 

එමෙන්ම තේ, රබර්, රෙදිපිළි, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ඇතුළු නිෂ්පාදන අපනයන ඉහළ නැංවීමට ද මෙයින් තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා ඉලක්ක මෙන්ම ඒවා නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂ කමිටු ද පත්කර ඇති බවයි ආර්ථීක පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්ය සාධක බලකාය පවසන්නේ. 

RN