කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල දැවැන්ත පසුබෑමක. ඊයේත් ගනුදෙනු අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල දැවැන්ත පසුබෑමක. ඊයේත් ගනුදෙනු අත්හිටුවයි

24 February 2021 07:01 am

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ (23) දිනයේදීත් දැවැන්ත පසුබෑමක් වාර්තා කළ අතර දහවල් 1.28 සිට පැය බාගයක කාලයක් සඳහා ගනුදෙනු අත්හිටුවීමට ද සිදුවී තිබිණි. 

ඒ, S&P SL20 දර්ශකය 5%කට වැඩියෙන් පහළ වැටීම නිසාය. 

ගනුදෙනු අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 3.53%කිනුත් S&P SL20 දර්ශකය 4.34කිනුත් පහළ බැස තිබිණි. 

පසුගිය මාසයක කාලය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ පසුබෑම පහත ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ. 

RN