ඩොලරයේ අගය තවත් ඉහළ යයි - 200 සීමාව ආසන්නයේ

ඩොලරයේ අගය තවත් ඉහළ යයි - 200 සීමාව ආසන්නයේ

22 January 2021 08:22 pm

මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාතයට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයේ අගය රුපියල් 200 ආසන්නයට පැමිණ තිබෙනවා. අද ඩොලරයේ විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ 199.18 ක් ලෙසයි.

මහ බැංකු වාර්තාවලට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 194.31 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඇතැම් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වාණිජ්‍ය බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 200 ද ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

UN