ඊයේ දිනය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ දැවැන්ත පසුබෑමක්

ඊයේ දිනය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ දැවැන්ත පසුබෑමක්

22 October 2020 07:31 am

ඊයේ (21) දිනයේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක වල දැවැන්ත පසුබෑමක් දක්නට ලැබිණි. 

ගනුදෙනු අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 249.56කින් පහළ ගොස් තිබුණු අතර S&P SL20 මිල දර්ශකය ඒකක 95.46කින් පහළ ගොස් තිබිණි. 

මෙය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව පිළිවෙලින් 4.21%ක සහ 4.00% පහළ යාමකි. 


RN