ප්‍රමාද වූ IMF ණය වාරිකය ලබාදීමට එකඟ වෙයි

ප්‍රමාද වූ IMF ණය වාරිකය ලබාදීමට එකඟ වෙයි

2 November 2019 02:59 pm

ජාත්‍යත්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ණය මුදලේ අවසන් වාරිකය වන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 164 ක මුදලක් නිදහස් කිරීමට අනුමැතිය හිමිව තිබෙන බව වාර්තා වේ. මෙම ණය මුදල පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් වනවිට ලබාදීමට මුලින් තීරණය කර තිබූ නමුත් ඒ වනවිට පැවති අර්බුදකාරී තත්වය හේතුවෙන් අදාල ණය මුදල තවදුරටත් රඳවා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල තීරණය කළේය.

පැවති ආණ්ඩුව නැවතත් දිවුරුම් දීමෙන් පසුව පැවත්වූ සාකච්ඡාවලදී අදාල ණය මුදල ලබාදීමට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල තීරණය කළේය.

2016 වසරේදී තුන් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඇරඹි මෙම ණය ප්‍රදානය අදිය හයකින් සමන්විත විය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 කි. මෙහි පළමු වාරිකය 2016 වසරේ ජුනි මාසයේදී ලබාදීමට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල කටයුතු කළේය.