කෘෂිකාර්මික අපනයන තරඟකාරිත්වය වැඩිකිරීමට UNOPS හා KOICA එක් වෙයි

කෘෂිකාර්මික අපනයන තරඟකාරිත්වය වැඩිකිරීමට UNOPS හා KOICA එක් වෙයි

20 July 2019 04:26 pm

එක්සත් ජාතීන්ගේ ව්‍යාපෘති සේවා කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපති කාර්යාලයේ ආධාර දීමනා ලබා දෙන අංශය වන කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයේ (KOICA) ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය හරහා කොරියානු ජනරජය, කොළඹ ජාත්‍යන්තර වරාය සහ ගුවන් තොටුපල සඳහා ශාක නිරෝධයන සේවා සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන බව පසුගියදා (18) කොළඹ පැවති ඒ සම්බන්ධ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවයේදී නිවේදනය කරන ලදී.

කොරියන් ජනරජය ලබාදෙන ඇමරිකානු ඩොලර් 6,000,000 අරමුදලින් ශාක නිරෝධායන ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල අපනයන තරඟකාරිත්වය විපුලිත කිරීම මෙම වයාපෘතිවේ අරමුණයි. වයාපෘතියේ එක් කොටසක් වන, ඇමරිකානු ඩොලර් 1,750,000 ක් වටිනා ඉදිකිරීම් හා උපකරණ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු, එක්සත් ජාතීන්ගේ ව්‍යාපෘති සේවා කාර්යාලය මගින් (UNOPS) ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයේ (KOICA) ආධාර හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ හවුල්කාරිත්වය සමග ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිවලට අනුකූල තත්වයට ගෙන ඒම සඳහා ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවා, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු අනිකුත් ආයතන සමඟ එක්සත් ජාතීන්ගේ ව්‍යාපෘති සේවා කාර්යාලය (UNOPS) ඉතා සමීපව කටයුතු කරනු ඇත.

කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයේ (KOICA) අධ්‍යක්ෂිකා කැන්ග් මහත්මිය එක්සත් ජාතීන්ගේ ව්‍යාපෘති සේවා කාර්යාලය (UNOPS) සමඟ ඇතිකර ගත් මෙම නව හවුල්කාරිත්වය අගය කරින් මෙසේ ප්‍රකාශ කළාය. “නිරෝධායන සේවා, ප්‍රමිත ජාත්‍යන්තර මට්ටමට නවීකරණය කිරීමෙන් ගෝලීය තරඟකාරීත්වය තුළ කෘෂිකාර්මික අපනයන සඳහා වැඩි ප්‍රවේශයක් ලබා ගත හැකි අතර එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහතික කෙරේ.”

ඇමරිකානු ඩොලර් 1,750,000 ක් වටිනා මෙම මාස 30 ක ව්‍යාපෘතිය මඟින් ශාක නිරෝධායන ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම, යහපත් කෘෂිකාර්මික පරිචිතයන් මගින් සිදු කරනු ලබන තත්ත්ව පාලනය, කෘෂිකාර්මික අපනයනය සඳහා වටිනාකම් දාම සංවර්ධනයට සහාය වීම මෙන්ම ශාක නිරෝධායන තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමද සිදුවනු ඇත.

කොරියානු රජය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය අතර ඇති මූලික ව්‍යූහ (Framework) ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස, ප්‍රතිවර්ත යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම සහ විශේෂිත රසායනාගාර උපකරණ මිලදී ගැනීම තුළින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ව්‍යාපෘති සේවා කාර්යාලය (UNOPS) මෙම හවුල්කාරීත්වයට සහාය වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ‍නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හැනා සිංගර්, තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය (SDG2), තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය (SDG8) සහ නවෝත්පාදනයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිවර්ත යටිතල ව්‍යූහයන් (SDG9) ආදී තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවලට දායකත්වයක් සපයන මෙම වයාපෘතියේ වැදගත්කම අවධාරණය කළේය. “ප්‍රතිවර්ත යටිතල පහසුකම් සහ නව්‍ය තාක්‍ෂණය තුළින් තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය කරා යන ගමනේදී ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආර්ථික වර්ධනයට සහාය වීමට ලැබීම ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය ගෞරවයක් ලෙස සලකයි” යනුවෙන්ද ඇය ප්‍රකාශ කළාය.