සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි කුටි සහ ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ තවත් අදියරක් මහනුවරදී

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි කුටි සහ ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ තවත් අදියරක් මහනුවරදී

25 February 2019 02:00 pm

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තම අලෙවි ජාලය දිරිමත් කිරීම සඳහා ක‍්‍රියාත්මක කරන අලෙවි කුටි 500ක් සහ ආබාධිත අලෙවි සහායකයන් සඳහා ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් පෙබරවාරි 19 වන දින මහනුවරදී සිදු විය.

එහිදී මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ අලෙවි නියෝජිතයන් 54 දෙනෙකු සඳහා නව අලෙවි කුටි ලබාදීම සිදුවිය.

රුපියල් 43,000/- ක් වටිනා ලොතරැයි අලෙවි කුටියක් සඳහා අදාළ වටිනාකමින් 50%ක් පමණක් අය කර ගනිමින් සිදුකරන මෙම සත්කාරය යටතේ දැනට දිස්ත්‍රික්ක 12 සඳහා නව අලෙවි කුටි ලබා දී ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටින මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් ආබාධිත අලෙවි සහායකයන් අට දෙනෙකු සදහා ද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වියදමින් ට‍්‍රයිසිකල් ලබාදීම එහිදී සිදු විය.

lottery 02

මෙම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී. සූරියප්පෙරුම මහතා සහ විකුණුම් උපදේශක විජය සමරණායක මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න මහතා සහ මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්ක කලාප කළමනාකරු සුනිල් රත්නායක මහතා සහභාගි විය.

තවද මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත එස්.එම්.පී.එස්. ජයවර්ධන මහත්මිය, එස්.ඩබ්. ඔස්මන් සිල්වා මහතා, ටී.ආර්.එස් අබේරත්න මහතා, ධනංජය රත්නායක මහතා සහ ලංකාවේ වැඩිම අලෙවියක් සිදුකරන අලෙවි නියෝජිත ඇලඩින් පෙරේරා මහතා යන අය සහභාගි විය.

CR

lottery 01