ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලනය සඳහා අති විශේෂ ගැසට්ටුවක් මගින් කමිටුවක් පත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලනය සඳහා අති විශේෂ ගැසට්ටුවක් මගින් කමිටුවක් පත් කෙරේ

3 April 2021 07:10 am

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලනය සඳහා අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා. 

සභාපති - මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා 

ලේකම් - ඈෂ්ලි ද සිල්වා 

භාණ්ඩාගාරික - සුජීව මුදලිගේ

කමිටු සාමාජික - නීතීඥ උචිත මුදලිගේ 

නිරීක්ෂක - අමල් එදිරිසූරිය. 

මෙම කමිටුව අප්‍රේල් 06 සිට බලාත්මක වන අතර මැයි 20 වනදා ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වෙන තෙක් පරිපාලනය සඳහායි මෙම කමිටුව පත්කර තිබෙන්නේ.

RN