ක්‍රිකට් නිළවරණය පැවැත්වෙන තුරු ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලනය විශේෂ කමිටුවකට - අතුරු කමිටුවක පළමු පියවරද ?

ක්‍රිකට් නිළවරණය පැවැත්වෙන තුරු ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලනය විශේෂ කමිටුවකට - අතුරු කමිටුවක පළමු පියවරද ?

28 March 2021 07:38 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා නව නිළධාරීන් තෝරා ගන්නා නිළවරණය මැයි 20 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. කෙසේ නමුත් දැනට ක්‍රියාත්මක නිළධාරීන්ගේ නිළ කාලය පෙබරවාරි මස 20 වැනිදායින් අවසන් වී තිබේ.

නීතිපතිවරයා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය වෙත නිර්දේශ කර තිබෙන්නේ වත්මන් පාලනයේ නිළ කාලය අවසන් වී ඇති බැවින් ඔවුන්ට තවදුරටත් ක්‍රිකට් ආයතනයේ තනතුරු දැරිය නොහැකි බවයි. ඒ අනුව නිළවරණය පැවැත්වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතු විශේෂ කමිටුවකට පත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

දැනට සිටින නිළධාරී මණ්ඩලය නීතිවිරෝධී බව පවසමින් කෝල්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට වෙත විරෝධතාවක් භාර දී ඇති අතර එහි නීතිමය තත්වය සළකා බැලීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් එය නීතිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබෙනවා.

එකී විරෝධතාවය සළකා බලා නීතිපතිවරයා විසින් ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලනය විශේෂ කමිටුවකට පැවරීමට නිර්දේශ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලනය අන්ත දූෂිත බැවින් නිළවරණයක් පවත්වා නැවතත් ඔවුන් බලයට පත්වීම වෙනුවට අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් පත්කළ යුතු බව පසුගිය කාලයේදී හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, හිටපු නිළධාරීන් රැසක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත යෝජනා කර තිබිණි. කෙසේ නමුත් මැයි 20 වැනිදා නිළවරණය පැවැත්වීමට සූදානම් වන අතර මේ වනවිට නාමයෝජනා ලබා ගැනීමද සිදුකර තිබේ.

UN