ඉල්ලා අස් වූ මතිවානන් වෙනුවට ජයන්ත ධර්මදාස ක්‍රිකට් උප සභාපති පුටුවට

ඉල්ලා අස් වූ මතිවානන් වෙනුවට ජයන්ත ධර්මදාස ක්‍රිකට් උප සභාපති පුටුවට

29 July 2020 07:08 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ කේ. මතිවානන් මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා. මතිවානන් මහතා උප සභාපතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයට විවේචනයක්ද එල්ල කරමිනි.

තමන්ට නිශ්චිත වගකීමක් මෙතෙක් ලබා දී නොමැති බවත්, ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදුවන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පැහැදීමක් නොමැති බවත් ඔහු උප සභාපති තනතුරින් ඉල්ලා අස්වෙමින් පවසා තිබෙනවා.

මේ අතර මතිවානන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ උප සභාපති තනතුර සඳහා හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන ඡයන්ත ධර්මදාස මහතා පත්කර ඇති බව ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

UN