සූකරයාගේ වසර උදාවෙයි.

සූකරයාගේ වසර උදාවෙයි.

5 February 2019 06:08 am

චීනය ප්‍රමුඛ පෙරදිග රටවල් ගණනාවක් මේ වන විට සූකරයාගේ වර්ෂයේ උදාව සමරමින් සිටියි. එය ඔවුන්ගේ නව චන්ද්‍ර වර්ෂයයි.

ලෝකය පුරා බිලියනයකට වඩා පිරිසක් නව චන්ද්‍ර වසර සමරන අතර මෙම චන්ද්‍ර වර්ෂය නම් කර ඇත්තේ සූකරයාගේ වසර යනුවෙනි.

ලෝකයේ විශාලම වාර්ෂික මිනිස් සංක්‍රමණය ලෙස සැලකෙන නව වසර නිමිත්තෙන් චීන ජනතාව සිය ගම් බිමි බලා එන උත්සවයද මෙයයි.

වසන්තයේ නව වසර ලෙසද සළකන මෙම නව චන්ද්‍ර වසර සැමරීම වැඩි වශයේ සිදු වන්නේ ආසියානු කලාපයේය.

චීන රාශි චක්‍රයේ එක් රාශියක් වන සූකරයා මෙම වර්ෂයේ රාශිය ලෙස නම් කර ඇත. මේ විවිධ ජාතීන් විසින් නව චන්ද්‍ර වර්ෂය සැමරූ ආකාරයයි.

- අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ | www.outboundtoday.com